$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Уграђене функције

Питање 1.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће команде?

print( min(-4,5) )

Одговор:

Питање 2.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће комaнде?

print( mаx(31,88,-40) )

Одговор:

Питање 3.

Дата је температура ваздуха измерена у понедељак, уторак и среду. Која од наредних наредби одређује највишу температуру у ова три дана:

  Q-215: Изабери одговор:

 • print(max(pon, uto, sre))
 • Тачно
 • print(abs(pon, uto, sre))
 • Нетачно
 • print(max(pon), max(uto), max(sre))
 • Нетачно
 • print(max(pon), max(uto), sre)
 • Нетачно

Питање 4.

Шта је резултат извршавања следеће наредбе print(max(29, 18) - min(29,79)):

  Q-216: Изабери одговор:

 • 29
 • Нетачно
 • 79
 • Нетачно
 • 0
 • Тачно
 • 58
 • Нетачно

Питање 5.

Шта је резултат извршавања следеће наредбе print(max(max(25, 20), min(25,61))):

  Q-217: Изабери одговор:

 • 20
 • Нетачно
 • 25
 • Тачно
 • 0
 • Нетачно
 • 50
 • Нетачно

Питање 6.

Шта је резултат извршавања следеће наредбе print(min(min(20, 10), abs(-27))):

  Q-218: Изабери одговор:

 • 27
 • Нетачно
 • -27
 • Нетачно
 • 10
 • Тачно
 • 27
 • Нетачно

Питање 7.

Шта је резултат извршавања следеће наредбе print(max(min(-10, 22), abs(-29))):

  Q-219: Изабери одговор:

 • -10
 • Нетачно
 • 22
 • Нетачно
 • 29
 • Тачно
 • -7
 • Нетачно

Питање 8.

Шта је резултат извршавања следеће наредбе print(-34 + abs(-34) ):

  Q-220: Изабери одговор:

 • 0
 • Тачно
 • 68
 • Нетачно
 • 34
 • Нетачно
 • -34
 • Нетачно

Питање 9.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће комaнде?

print(min( mаx(-19,70),-92) )

Одговор:

Питање 10.

Шта је резултат извршавања наредне линије?

print(abs(-52))

Одговор:

Питање 11.

Шта је резултат извршавања наредне линије?

print(abs(-9) + abs(-9))

Одговор:

Питање 12.

Шта је резултат извршавања наредне линије?

print(min(abs(abs(-8)--6), -6)))

Одговор:

Питање 13.**

Шта је резултат извршавања наредне линије?

print(min(math.ceil(20.084626257411436), math.floor(42.16201881351318))

Одговор:

Питање 14.*

Којa од наведених линија представља исправну Пајтон наредбу чијим се извршавањем исписује производ најмањег и највећег међу бројевима 2, -69 и 57.

  Q-221: Изабери одговор:

 • print( min(2, -69, 57) * max(2, -69, 57) )
 • Тачно
 • print( min * max(2, -69, 57) )
 • Нетачно
 • print(min( max(2, -69, 57) ))
 • Нетачно

Питање 15.**

Дата су времена која су Ана, Маја и Тина имале у трци на 1000 m. Коју функцију ћеш користити да би добио најбољи од забележених резултата?

Одговор:

Питање 16.**

Дата су времена која су Ана, Маја и Тина су имале у трци на 1000 m. Коју од понуђених линија можеш да додаш овом коду да би програм при извршавању исписао колико је брзо трчала девојка која је стигла друга?

ana = 273
maja = 260
tina = 282
_____________

  Q-222: Изабери одговор:

 • print( max(273, 260, 282) - min(273, 260, 282) )
 • Нетачно
 • print( 273 + 260 + 282 - max(273, 260, 282) + min(273, 260, 282) )
 • Нетачно
 • print( 273 + 260 + 282 - max(273, 260, 282) - min(273, 260, 282) )
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 17.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs(-2) )

Одговор:

Питање 18.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs(0 - 8) )

Одговор:

Питање 19.**

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print(abs( abs(5 + 1) - 5) )

Одговор:

Питање 20.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs( min(8,5) ) )

Одговор:

Питање 21.**

Упиши највећу вредност која се добија израчунавањем следећих израза.

abs( 4 )
abs( 4 - 2 )
abs( -5 - 2 * 5 )

Одговор:

Питање 22.**

Ако су дате висине Николе и Луке која ће од наредних команди исписати разлику у њиховим висинама?

  Q-223: Изабери одговор:

 • print(abs(nikola) - abs(luka))
 • Нетачно
 • print(abs(nikola - luka))
 • Тачно
 • print(nikola - luka)
 • Нетачно

Питање 23.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.ceil(4.2)

  Q-224: Изабери одговор:

 • 5
 • Тачно
 • 4
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 24.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.ceil(-3.9)

  Q-225: Изабери одговор:

 • -3
 • Тачно
 • -4
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 25.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.floor(4.7)

  Q-226: Изабери одговор:

 • 5
 • Нетачно
 • 4
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 26.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.floor(-3.3)

  Q-227: Изабери одговор:

 • -3
 • Нетачно
 • -4
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 27.**

Које је од датих тврђења о вредности израза

math.ceil(a) - math.floor(a)

тачно?

  Q-228: Изабери одговор:

 • Вредност датог израза је 0 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је 1 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је -1 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је 1 ако а има позитивну вредност, -1 ако а има негативну вредност и 0 ако је а једнако 0.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је 0 ако а има целобројну вредност, а 1 иначе.
 • Тачно

Питање 28.**

Нека је дат следећи проблем

Раша је решио да поводом свог рођендана послужи своје другаре из одељења и учитељицу бомбонама. Обичај је да учитељица добија једну бомбону, а сваки ученик, укључујући и слављеника, добија по три. Ако у одељењу има 21 ученика и ако у једну кесицу стаје 24 бомбона, одреди колико најмање кесица бомбона Раша треба да донесе у школу да би имао довољно да учитељицу и све ученике послужи на уобичајен начин.

и нека је дат следећи недовршени код

broj_ucenika = 21
jedna_kesica = 24
potrebno_bombona = broj_ucenika * 3 + 1

Извршавањем које од наредних линија ће бити исписан тражени број кесица?

  Q-229: Изабери одговор:

 • print( math.ceil(potrebno_bombona / jedna_kesica) )
 • Тачно
 • print( math.ceil(potrebno_bombona // jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print( math.floor(potrebno_bombona / jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print( math.floor(potrebno_bombona // jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print(potrebno_bombona / jedna_kesica)
 • Нетачно

Питање 29.**

Ако су a и b произвољни цели бројеви, при чему b није једнако 0, које је од датих тврђења о вредностима израза math.floor( a / b ) и a // b тачно?

  Q-230: Изабери одговор:

 • Изрази имају једнаке вредности.
 • Тачно
 • Изрази имају једнаке вредности само када су a и b позитивни.
 • Нетачно
 • Изрази имају једнаке вредности само када је а jеднако 0.
 • Нетачно

Питање 30.*

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

abs(-10) + math.floor(3.2) - 8

Одговор:

Питање 31.*

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

math.ceil(-1.7) + abs((-10 - 4) * -5)

Одговор:

Питање 32.*

Којим је од наведених Пајтон израза представљена разлика апсолутне вредности збира бројева 8 и -20 и остатка при целобројном дељењу бројева 23 и 41?

  Q-231: Изабери одговор:

 • abs(8 + -20) - 23 // 41
 • Нетачно
 • abs(8 + -20) - 23 % 41
 • Тачно
 • abs((8 + -20) - 23 // 41)
 • Нетачно
 • abs((8 + -20) - 23 % 41)
 • Нетачно
 • abs(8) + -20 - 23 // 41
 • Нетачно

Питање 33.**

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

-23 - abs(-4 + math.floor(18 / -6))

Одговор:

Питање 34.*

Који од датих Пајтон израза има највећу вредност?

  Q-232: Изабери одговор:

 • 4 // 5 * 4
 • Нетачно
 • 4 / 5 * 4
 • Нетачно
 • 4 % 5 * 4
 • Тачно
 • math.ceil( 4 / 5 ) * 4
 • Нетачно