$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Изрази

Питање 1.

Шта ће исписати Пајтон окружење када му у командну линију унесеш следећи израз?

31 + 42

  Q-90: Изабери одговор:

 • 31 + 42
 • Нетачно
 • 73
 • Тачно
 • Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 2.

Који од записа представља производ бројева 3 и 8 забележен Пајтон изразом?

  Q-91: Изабери одговор:

 • 3 * 8
 • Тачно
 • 3 x 8
 • Нетачно
 • 3 ^ 8
 • Нетачно

Питање 3.*

Који од понуђених израза представљају исправно записан Пајтон израз који је еквивалентан датом аритметичком изразу над реалним бројевима?

\(\frac{2}{-4} + (-3) \cdot 5\)

  Q-92: Изабери одговорe:

 • 2 / -4 + -3 * 5
 • Тачно
 • 2 // -4 + -3 * 5
 • Нетачно
 • 2 / (-4) + (-3) * 5
 • Тачно
 • 2 : (-4) + (-3) * 5
 • Нетачно

Питање 4.*

Који од понуђених израза представљају исправно записане Пајтон изразе?

  Q-93: Изабери одговорe:

 • 23 : ( 42 + 34 )
 • Нетачно
 • ( 17 - 23 ) ( 42 - 34 )
 • Нетачно
 • 23 * 42 * ( 17 - 42 )
 • Тачно
 • 17 - 23 * - 42 - 34
 • Тачно
 • 17 - [(23 + 42) - 34]
 • Нетачно

Питање 5.*

Који од понуђених израза представљају исправно записане Пајтон изразе?

  Q-94: Изабери одговорe:

 • 9514 / -5
 • Тачно
 • 67 / 9 x 9
 • Нетачно
 • 514 : 9 + 40
 • Нетачно
 • 9 514 * 40
 • Нетачно
 • 514 + -5 * 40
 • Тачно

Питање 6.

Који од понуђених израза представљају исправно записан Пајтон израз који је еквивалентан датом аритметичком изразу?

\(\frac{2}{7-8}\)

  Q-95: Изабери одговор:

 • 2 / (7 - 8)
 • Тачно
 • 2 / 7 - 8
 • Нетачно
 • 2 : (7 - 8)
 • Нетачно
 • 2 : 7 - 8
 • Нетачно

Питање 7.*

Који од понуђених израза представљају исправно записан Пајтон израз који је еквивалентан датом аритметичком изразу?

\(-\frac{2+4}{7-8}\)

  Q-96: Изабери одговор:

 • - ( 2 + 4 ) / (7 - 8)
 • Тачно
 • - 2 + 4 / 7 - 8
 • Нетачно
 • - ( 2 + 4 ) / 7 - 8
 • Нетачно
 • - 2 + 4 / (7 - 8)
 • Нетачно

Питање 8.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када му затражиш да израчуна вредност следећег израза?

198 - 2 * ( 8 - 2 )

Одговор:

Питање 9.*

Пајтон окружење ће исписати већи број када израчуна вредност којег од наредна два израза?

  Q-97: Изабери одговор:

 • (7 + 1) * 8 + 9
 • Тачно
 • 7 + 1 * 8 + 9
 • Нетачно

Питање 10.*

Извршавањем које од наредних линија кода се израчунава и исписује производ разлике бројева 51 и 99 и разлике бројева 55 и 7?

  Q-98: Изабери одговор:

 • print(51 - 99 * (55 - 7))
 • Нетачно
 • print((51 - 99) * (55 - 7))
 • Тачно
 • print(51 - 99 * 55 - 7)
 • Нетачно

Питање 11.*

Запиши у Пајтон језику израз којим је представљен производ броја 21 и разлике бројева 67 и 63.

  Q-99: Изабери одговор:

 • 21 * 67 - 63
 • Нетачно
 • 21 * (67 - 63)
 • Тачно
 • 21 - 67 * 63
 • Нетачно

Питање 12.*

Који од наредних програма израчунава и исписује производ збира 51 и 99 и двоструке разлике бројева 55 и 7 ?

  Q-100: Изабери одговор:

 • print((51 + 99) * 2 * 55 - 7)
 • Нетачно
 • print((51 + 99) * 2 * (55 - 7))
 • Тачно
 • print(51 + 99 * 2 * 55 - 7)
 • Нетачно

Питање 13.**

Нека је дат следећи задатак:

Марко је 6 дана добијао по 200 динара од деде. За то време је 2 пута купио сладолед и 2 пута паковање жвака. Цена једног сладоледа је 18 динара, а паковања жвака 7 динара. Колико новца је Марку остало?

Извршавањем које од наредних команди ће бити исписан тачан одговор на питање постављено у задатаку?

  Q-101: Изабери одговорe:

 • print(6*(200 - 2*(18 + 7)))
 • Нетачно
 • print(6*200 - 2*18 - 7)
 • Нетачно
 • print(6*200 - 2*(18 + 7))
 • Тачно
 • print(6*200 - 2*18 - 2*7)
 • Тачно
 • print(6*(200 - 2*18 - 2*7))
 • Нетачно

Питање 14.*

Шта ће бити вредност следећег Пајтон израза?

18 * -3 + -3.0 * 5

  Q-102: Изабери одговор:

 • -69.0
 • Тачно
 • 69.0
 • Нетачно
 • -69
 • Нетачно
 • 69
 • Нетачно
 • Дата линија не представља исправно записан Пајтон израз.
 • Нетачно

Питање 15.*

Шта ће бити вредност следећег Пајтон израза?

- 9 * - 9 + 9 * - 9 * - 9

  Q-103: Изабери одговор:

 • Израз није исправно записан.
 • Нетачно
 • 810
 • Тачно
 • 0
 • Нетачно

Питање 16.*

Пајтон окружење ће исписати већи број када израчуна вредност којег од наредна два израза?

  Q-104: Изабери одговор:

 • -2 + -3 * (5 + 8)
 • Нетачно
 • -2 + -3 * 5 + 8
 • Тачно
 • Вредности датих израза су једнаке.
 • Нетачно

Питање 17.

У којим од наредних линија је име променљиве исправно задато?

  Q-105: Изабери одговорe:

 • suma1 = 49
 • Тачно
 • suma novca = 49
 • Нетачно
 • suma = 49
 • Тачно
 • suma*novca = 49
 • Нетачно

Питање 18.*

Шта од наведеног може бити исправно име променљиве у језику Пајтон?

  Q-106: Изабери одговорe:

 • for_i
 • Тачно
 • #suma
 • Нетачно
 • xyZ
 • Тачно
 • #suma
 • Нетачно

Питање 19.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм?

d = 12
n = 4 * d
print(n)

Одговор:

Питање 20.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм?

d = 12
n = 4 * d
n = d - 4
print(n)

Одговор:

Питање 21.*

Којa од наредних линија представља исправно записану Пајтон наредбу?

  Q-107: Изабери одговор:

 • n = d / 6
 • Тачно
 • n - d =6
 • Нетачно

Питање 22.*

Нека је са d означена количина новца коју Душан има, а са n количина новца коју има Никола, која чињеница је забележена наредном линијом кода?

n - d = 2

  Q-108: Изабери одговор:

 • Душан има 2 динара више од Николe.
 • Нетачно
 • Никола има 2 динара више од Душана.
 • Нетачно
 • Дата линија кода не представља исправну Пајтон наредбу.
 • Тачно

Питање 23.*

Дат је задатак

Марко је имао 1000 динара. Kупио је 2 свеске и 3 оловке. Када је завршио куповину дао је брату 100 динара, а затим купио себи сладолед. Колико је новца остало Марку, ако је цена свеске 120 динара, цена оловке 20 , а цена сладоледа 90 ?

и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак.

na_pocetku = 1000
sveska = 120
olovka = 20
sladoled = 90
na_kraju = ____________
print(na_kraju)

Која од понуђених команди би била одговарајућа довршена верзија означене линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-109: Изабери одговор:

 • na_kraju = na_pocetku - (2 * sveska + 3 * olovka + sladoled) + 100
 • Нетачно
 • na_kraju = na_pocetku - 2 * sveska - 3 * olovka - sladoled - 100
 • Тачно
 • na_kraju = na_pocetku - 2 * sveska + 3 * olovka + sladoled + 100
 • Нетачно

Питање 24.*

Нека је уз задатак:

Марко је првог дана прочитао 67 страна књиге, што представља трећину целе књиге. Колико страна има цела књига?

дат и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак:

prvi_dan = 67
cela_knjiga =
print(cela_knjiga)

Која од понуђених линија кода би била одговарајућа довршена верзија друге линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-110: Изабери одговор:

 • cela_knjiga = prvi_dan * 3
 • Тачно
 • cela_knjiga = prvi_dan * 2
 • Нетачно
 • cela_knjiga = prvi_dan / 3
 • Нетачно
 • cela_knjiga = prvi_dan / 2
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 25.**

Нека је уз задатак

Марко је првог дана прочитао 348 страна књиге и остала му је још једна половина књиге. Колико му је страна преостало да прочита да би прочитао целу књигу?

дат и недовршен Пајтон програм за његово решавање.

prvi_dan = 348
preostalo =
print(cela_knjiga)

Која од понуђених линија кода би била одговарајућа довршена верзија друге линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-111: Изабери одговор:

 • preostalo = prvi_dan * 2
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan * 1
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan / 2
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan / 1
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 26.**

Нека је дат следећи задатак:

Ања је прочитала књигу за три дана. Првог дана је прочитала 57 страна, другог 12 страна више него првог, а трећег 2 пута више него другог. Колико та књига има страна?

и следеће линије Пајтон програма:

 1. b = c + 12
  
 2. c = 57
  
 3. cela_knjiga = c + b + r
  
 4. print(cela_knjiga)
  
 5. r = b * 2
  

Којим редоследом би команде требало распоредити у програму да би он при покретању дао исправно решење постављеног задатка?

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 27.**

Нека је дат следећи задатак

Тина је штедела 4 дана. Првог дана је уштедела 180 динара, другог 20 динара више него првог, трећег половину од онога што је уштедела другог дана, а четвртог дана 50 динара више него трећег дана. Купила је два колача за по 90 динара. Колико новца има сада?

и следеће линије Пајтон програма

 1. s = a / 2
  
 1. v = s + 50
  
 2. a = m + 20
  
 3. usteda = m + a + s + v
  
 4. print(kusur)
  
 5. kusur = usteda - 2 * 90
  
 6. m = 180
  

Којим редоследом би команде требало распоредити у програму да би при покретању дао исправно решење постављеног задатка?

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 28.**

Дат је задатак

Лена је половину свог џепарца потрошила на базену, трећину је одлучила да поклони сестри, а купила је и један прстен за 200 динара. Колико је износио Ленин џепарац, ако јој је после свих трошкова остало 300 динара?

и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак.

na_kraju = 300
na_pocetku = ________________
print(na_kraju)

Која од понуђених команди би била одговарајућа довршена верзија означене линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-112: Изабери одговор:

 • na_pocetku = (((na_kraju + 200) / 2) * 3) * 2
 • Нетачно
 • na_pocetku = (na_kraju + 200) / (1 - 1 / 2 - 1 / 3)
 • Тачно
 • na_pocetku = na_kraju * 3 + na_kraju * 2 + 200
 • Нетачно