$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Kamata

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Učitava se početna količina novca, procenat godišnje kamate koja se pripisuje na tu sumu, i broj godina n. Izračunati kolika će biti suma novca posle 1, 2,... ,n godina. Svake godine kamata se pripisuje na sumu koja je dobijena na kraju prethodne godine.

Početna količina novca, iznos godišnje kamate u procentima, i broj godina za koje treba ispisati sumu novca sa kamatom.

U i-tom redu ispisati sumu novca posle i godina.

Početna suma novca je ceo broj u zatvorenom intervalu između 0 i 10000.

Kamata je racionalan broj u zatvorenom intervalu između 0 i 5, dat na dve decimale.

n je ceo broj u zatvorenom intervalu između 1 i 100.

Izlaz za svaku godinu treba da bude ispisan sa tačnošću na tačno dve decimale (treba dodati nule ako je potrebno), pri čemu se zaokruživanje vrši uobičajeno (na najbližu vrednost, uz pravilo parne cifre).

Ulaz izlaz

100 1.00 10

101.00
102.01
103.03
104.06
105.10
106.15
107.21
108.29
109.37
110.46

Posle jedne godine ukupna suma novca sa kamatom je 100 (glavnica) + 100 * 1 / 100 (kamata)= 101. Posle dve godine ukupna suma novca sa kamatom je 101 (prethodna suma) + 101 * 1 / 100 (kamata) = 102.01 itd.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.