$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Picerije na bulevaru

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Na bulevaru dugačkom 10 km postoje 4 picerije. Pozicija svake picerije je ceo broj od 0 do 10, uključujući i granice. Ako se neka picerija nalazi na A-tom kilometru (na poziciji A), ona pokriva, tj. može da opslužuje kilometre A-2, A-1, A, A+1 i A+2. Vlasnici su se dogovorili da se udruže i optimizuju poslovanje, pa razmatraju mogućnost zatvaranja nekih picerija uz održanje pokrivenosti celog bulevara. Tačnije, vlasnici žele da odrede najmanji broj K, takav da se od date 4 picerije mogu izabrati neke ili sve, tako da svaki kilometar bulevara i dalje bude pokriven, ali da nijedan kilometar ne bude pokriven sa više od K picerija istovremeno. Ako je dat broj kilometra na kome se nalazi svaka od 4 picerije, napisati program koji računa traženi broj K.

U istom redu, četiri cela broja iz intervala [0, 10] razdvojena razmacima, u neopadajućem redosledu. i-ti broj predstavlja broj kilometra na kome se nalazi i-ta picerija. Brojevi ne moraju da budu različiti.

Broj K kao u postavci zadatka. Ako je nemoguće pokriti svaki kilometar bulevara (čak i ako sve picerije ostanu otvorene), na izlazu ispisati samo 'NE' (bez navodnika).

Svi ulazni podaci su celi brojevi u zatvorenom intervalu između 0 i 10.

Ulaz izlaz

1 3 7 10

2

Ako sve picerije ostanu otvorene, onda svaki kilometar pokriva jedna ili dve picerije. Ako se zatvori bilo koja picerija, neki deo bulevara ostaje nepokriven.

Konkretnije, zatvaranjem picerije na poziciji p[i] ostala bi nepokrivena na primer pozicija n[i], gde je p = {1, 3, 7, 10},  n = {0, 4, 6, 10}.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.